Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni Değiştiğinden Dolayı Sözleşmeyi Yeniden Onaylamanız Gerekmektedir.

Metni onaylamak istemiyorsanız Bölge Müdürünüz ile iletişime geçip hesabınızı kapatabilirsiniz.

OPET FUCHS MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

E-TİCARET MÜŞTERİLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemizde kullanılan cookie’lere ilişkin daha detaylı bilgilere Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, web sitelerimizi ziyaretiniz kapsamında;

 • Ürün ve hizmetlere ilişkin teklif ve satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması, 
 • Sözleşmelerin koşullarında değişiklik durumu, güncellemeler, teslimatın durumu ile ilgili iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapılması,
 • Üyelik kaydının yapılması,
 • Sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Teslimat işlemleri ile lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Hukuki süreçlerin takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, pazarlama, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması çalışmalarının yapılması,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması, 
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Trio kart başvurunuzun iş ortağımız olan bankalar ile paylaşılması.

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda Trio kart başvurunuzun aktarılması amacıyla iş ortağımız olan bankalara, açık rızanızın varlığı halinde proje geliştirme çalışmaları ve pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt dışında mukim tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara, açık rızanızın varlığı halinde sunucuları yurtdışında bulunan bulut tabanlı müşteri yönetim sisteminin hizmet sağlayıcısı SAP Türkiye Yazılım Üretim Ticaret Anonim Şirketi’ne, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde aktarılabilecektir.

 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda Şirket tarafından yönetilmekte olan e-ticaret internet siteleri üzerinden Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

 

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Hukuki süreçlerin takibi,
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlere ilişkin teklif ve satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması, 
 • Sözleşmelerin koşullarında değişiklik durumu, güncellemeler, teslimatın durumu ile ilgili iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapılması,
 • Sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Teslimat işlemleri ile lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlere ilişkin teklif ve satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması, 
 • Üyelik kaydının yapılması,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Teslimat işlemleri ile lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Hukuki süreçlerin takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması çalışmalarının yapılması,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması, 
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 
 • Trio kart başvurunuzun iş ortağımız olan bankalar ile paylaşılması.

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, pazarlama, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Şirketimiz iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri ilişkileri yönetim sistemi yazılımının kullanılması ve bu doğrultuda ilgili bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetim sisteminin hizmet sağlayıcısı SAP Türkiye Yazılım Üretim Ticaret Anonim Şirketi ile kimlik, iletişim verilerinizin paylaşılması

 

e) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ islenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.opetfuchs.com.tr/yasal-uyarilar/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


 

 

Onaylıyorum