Üyelik Sözleşmesi Şart ve Koşulları Değiştiğinden Dolayı Sözleşmeyi Yeniden Onaylamanız Gerekmektedir.

Metni onaylamak istemiyorsanız Bölge Müdürünüz ile iletişime geçip hesabınızı kapatabilirsiniz.

WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Opet Fuchs Madeni Yağ San. Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca “OPET FUCHS” olarak anılacaktır)tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi(on-line) ortamdan erişimi mümkün olan https://shop.fullcheck.com.tr isimli web sitesinde(bundan böyle kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlananlar veyaherhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Türkiye CumhuriyetiKanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve aşağıdakikullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.Bu SİTE’de sunulan hizmetler OPET FUCHS tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibiOPET FUCHS olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi OPET FUCHS’a aittir.

Başa Dön

1. Üyelik Aşaması ve Koşulları

OPET FUCHS’tan ürün/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelikformunu eksiksiz doldurarak, OPET FUCHS tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen hergerçek ve tüzel kişi ÜYE olarak tanımlanmaktadır.SİTE’ye üyelik, ÜYE’nin şahsına ait ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi ve sairhususlara ilişkin kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz paylaşması suretiyle kayıt işleminin yapılmasıve OPET FUCHS tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. ÜYE, üyelik sırasındabelirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile SİTE’ye giriş yaparak SİTE’de kurulu uygulamalardanyararlanma imkanı edinecektir. Üyelik işlemi tamamlanmadan ÜYE olma hak ve yetkisine sahipolunamaz.ÜYE, SİTE’den faydalanırken, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, genel ahlak ve adaba, OPETFUCHS tarafından SİTE’nin daha etkin ve güvenilir kullanımını sağlama amaçlıyapılan/yapılacak her türlü düzenleme ve kurala uyacağını beyan, kabul ve taahhütetmektedir.OPET FUCHS, ÜYE tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden ÜYE tarafından yüklenen,değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru vehukuka uygun olduğunu taahhüt etme yükümlülüğü altında bulunmamaktadır.ÜYE, belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile yapılacak sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi birgerekçe göstermeksizin her zaman üyeliğini sona erdirebileceği gibi, OPET FUCHS, herhangi birgerekçe göstermeksizin ÜYE’nin sözleşmesini sonlandırabilme ve bu suretle SİTE’denfaydalanmasını engelleyebilme hakkına sahiptir.

Başa Dön

2. Sözleşme Kapsamı

SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacakgerçek ve/veya tüzel kişilerle OPET FUCHS arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşmegenel itibariyle elektronik ticaretten ibarettir. OPET FUCHS’un, SİTE üzerinden vereceğihizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; OPET FUCHS’a ait https://shop.fullcheck.com.tr2adresinde sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından vergiler ve diğer yasal yükümlülükler dahil bedeliödendikten sonra, taahhüt edilen sürede ürünün ÜYE’ye OPET FUCHS tarafından teslimidir.OPET FUCHS, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemektetamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıylayürürlüğe koymuş addedilir.

Başa Dön

3. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

OPET FUCHS, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgilerve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri dilediği zaman önceden bir ihtaragerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veyaduraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer. SİTE’ninkullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de ÜYE tarafından kabul edilmiş sayılır.OPET FUCHS, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontroletmektedir. Ancak gösterilen en üst derecedeki çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiilideğişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’yeverildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alandurumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları,kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve OPET FUCHS’un SİTE’de mevcut ve bunlarlasınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi iletamlığı hakkında herhangi bir açık ya da örtülü garanti verilmemekte ve taahhüttebulunulmamaktadır.

Başa Dön

4. Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar

SİTE üzerinden, OPET FUCHS’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü ÜYE’lerin sahipolduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link (erişimi mümkün kılanbağlantı) verilebilir. Bu linkler ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olupherhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten ÜYE’yi desteklememektedir. Link verilen websitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliğitaşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkındaOPET FUCHS’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecekzararlar, ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

Başa Dön

5. Satışlar

ÜYE’ye yapılacak satışlar OPET FUCHS'un cari liste fiyatları üzerinden yapılacaktır.ÜYE, ürünlerin fatura tutarı ile kredi kartı ile satışlarda kredi kartından tahsil edilen meblağarasında küsurat farkı olabileceğini kabul eder.

Başa Dön

6. Ürün Teslimatı

ÜYE tarafından SİTE’de satılmak üzere satın alınacak ürünlerin nakliyesi OPET FUCHS’unkendisine ya da görevlendireceği kişi ya da kuruluşlara ait araçlarla, bedeli ÜYE’den tahsiledilmek üzere OPET FUCHS tarafından yaptırılacaktır. OPET FUCHS veya görevlendireceği kişiya da kuruluşlar, ürünleri ÜYE’nin önceden bildireceği işyeri/depo/tesis’lerine nakledecektir.OPET FUCHS’un nakliye nedeni ile doğan sorumluluğu ÜYE’nin teslim yapılacakişyeri/depo/tesislerinin giriş kapısına kadar olup, bundan sonra risk ÜYE’ye geçecek vemeydana gelecek olası zararlardan ÜYE bizzat sorumlu olacaktır.Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde ÜYE belirtilen adreste bulunamaz veya herne sebeple olursa olsun ürünü teslim alamaz ise sorumluluk ÜYE’ye ait olacaktır. Bu durumdateslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilebilecektir.

Başa Dön

7. Ürün İadesi

ÜYE, ürünlerin miktarında ve/veya niteliğinde gözle görülebilir herhangi bir noksan veyabozukluğu en geç teslim sırasında, ürünlerin niteliğinde gözle tespit edilemeyecek herhangi birnoksan veya bozukluğu ise tespit edildiği andan itibaren en geç 5 (beş) gün içinde OPETFUCHS’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, anılan hususlara ilişkin OPET FUCHS’tanherhangi bir talepte bulunmamayı kabul etmiştir.İadesi yapılacak malların OPET FUCHS’a ulaşması ile ilgili her türlü yükümlülük ve masrafÜYE’ye aittir. OPET FUCHS tarafından yapılacak inceleme sonrasında ürünlerin geri alınmasınakarar verilirse, ürün bedeli tahsil edilmiş ise ÜYE’ye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iadeişlemi de ÜYE’kullandığı kredi kartına iade sureti ile yapılır.

Başa Dön

8. Bilgi Güvenliği Politikası

ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden,wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğerher türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamışolabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü vezarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarınındoğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım vedonanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE’ninsorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebepolabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kişinin veya üçüncü kişilerinuğrayabileceği hiçbir zarardan OPET FUCHS sorumlu değildir.OPET FUCHS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işleminkesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi,bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi,değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabuletmez.

Başa Dön

9. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması

SİTE’nin sahibi OPET FUCHS’tur. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, sloganve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelikprogramlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu OPET FUCHS’un ya da OPET FUCHS’un izin velisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkinher tür veritabanı, web sitesi, software-codeların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTEiçeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesairimgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamenkopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiylegönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTEyazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını,işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla OPET FUCHS ile doğrudanve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Başa Dön

10. Sorumluluk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerdendolayı OPET FUCHS’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, OPET FUCHS çalışanlarının veyöneticilerinin, OPET FUCHS yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi birüçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerindoğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncükişilerin sorumluluğundadır. OPET FUCHS, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin veiçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.ÜYE’ler, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. ÜYE’lerin,SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.Her ÜYE, OPET FUCHS ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edeceknitelikte herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. ÜYE’lerin SİTE üzerindekifaaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayıOPET FUCHS’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.OPET FUCHS, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerinprogramların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplerebinaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. OPET FUCHS,sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiyeuğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye yada link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile OPET FUCHS’un,kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflarda dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından sorumsuz kılındığı kabul edilmektedir.

Başa Dön
Onaylıyorum